Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Denní stacionář > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním denního stacionáře Domovinka Sociálních služeb města Jičína je poskytovat služby uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy o ně v domácím prostředí nemohou pečovat jiné osoby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

Služby jsou poskytovány celoročně v pracovních dnech v době od 7.30 do 16.30 hodin.

Kapacita denního stacionáře Domovinka je 35 osob a je stanovena pro potřeby města Jičína a jeho spádových obcí.

Komu je služba určena

Cílovou skupinou uživatelů jsou zejména senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem k jejich věku nebo zdravotnímu postižení potřebují po určitou část dne pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou nelze v domácnosti zajistit prostřednictvím jiné dostupné služby.

Komu službu neposkytujeme

Denní stacionář Domovinka nezajišťuje komplexní péči osobám, jejichž situace vyžaduje pobyt v zdravotnickém nebo pobytovém zařízení a úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál. Dále nezajišťuje služby osobám trpícím těmito zdravotními postiženími:

 • infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
 • psychózy a psychické poruchy, při níž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku a chování žadatele znemožňuje klidné soužití v kolektivu

V  Denním stacionáři Domovinka nemůžeme poskytovat službu uživatelům, kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení.

Prostory denního stacionáře Domovinka

Služba je poskytována v ulici Hofmanova 568 v Jičíně.

Denní stacionář Domovinka

 • denní stacionář Domovinka je umístěn v přízemí  a v 1. nadzemním podlaží samostatné budovy v areálu Sociálních služeb města Jičína
 • přístup do denního stacionáře Domovinka a prostory pro poskytování služby jsou bezbariérové
 • uživatelé mají k dispozici denní společenskou místnost s televizí, prostor pro stolování, toalety, koupelnu se sprchou a vanou 

Jaké služby poskytujeme

Rozsah základních činností poskytovaných denním stacionářem Domovinka upravuje § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti poskytované v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC

Poskytnutí stravy

 • zajištění a podání oběda připraveného v kuchyni domova pro seniory SSMJ s možností výběru běžné stravy, diabetické nebo šetřící diety – zajištění pitného režimu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování oso

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pomoc a podpora je uživatelům poskytována individuálně dle potřeb, zachovaných schopností, zvyklostí a zájmů uživatele.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (informace o dávkách sociální péče, možnostech výběru druhu sociálních služeb dle potřeb, formách další pomoci, návazných speciálních službách, apod.)

Poradenství poskytuje sociální pracovník denního stacionáře Domovinka.

Jaké služby neposkytujeme

Neposkytujeme úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál.

Pracovníci poskytuji v průběhu pobytu uživatele v denním stacionáři péči i dalším uživatelům, nemohou se nepřetržitě věnovat pouze jednomu uživateli, nejedná se o takzvanou osobní asistenci.

Uživatel denního stacionáře má právo na volný pohyb a přiměřené riziko.

Stížnosti, podněty, připomínky

Stížnost, podnět, připomínka je sdělení osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady nebo ho poškodila a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby může uživatel, zákonný zástupce, osoba blízká, fyzická nebo právnická osoba zastupující zájem uživatele apod. podat stížnost, připomínku nebo podnět. Pracovníky je takové sdělení chápáno jako výkon práva uživatele a považují ho za příležitost ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podání může být učiněno ústní, písemnou nebo anonymní formou. Lze oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s osobami pověřenými vyřizováním stížností.

Osoby pověřené vyřizováním stížností – ředitel Sociálních služeb města Jičína, vedoucí a sociální pracovník denního stacionáře Domovinka.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení.

Stížnosti jsou vyřizovány písemně. U  anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě na nástěnkách v prostorách denního stacionáře Domovinka v Jičíně, Sokolovská 237a Butovská 592.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Havlová Iveta, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel: +420 493 545 230

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420 221 922 664

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - vedoucí odboru sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 817 111

Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888