Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pečovatelská služba > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Služby jsou poskytovány celoročně v době od 7.00 do 20.00 hodin.

Kapacita pečovatelské služby je stanovena pro potřeby města Jičína a jeho spádových obcí.

Komu je služba určena

 1. Uživatelé žijící ve vlastní domácnosti nebo domě s pečovatelskou službou, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu a domácnost.
 2. Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné osoby.

Komu službu neposkytujeme

Pečovatelská služba nezajišťuje:

 1. komplexní péči uživatelům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení,
 2. služby, které může zajistit pouze zdravotnický personál,
 3. služby uživatelům, jejichž chování a agresivní projevy ohrožují zdraví a život zaměstnanců pečovatelské služby.

Poskytované služby

Rozsah základních činností poskytovaných pečovatelskou službou upravuje § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Uvedené úkony jsou poskytovány terénní a ambulantní formou ve vymezeném čase a rozsahu v domácím prostředí uživatelů nebo v zařízeních pečovatelské služby.

Ambulantní formou můžou být zajištěny úkony pomoc při osobní hygieně a základní péče o vlasy a nehty. Pro zajištění těchto úkonů jsou k dispozici tzv. střediska osobní hygieny, která jsou k tomu uzpůsobena a plně vybavena. Pomoc a podpora je uživatelům poskytována individuálně dle potřeb, zachovaných schopností, zvyklostí a zájmů uživatele.

Pečovatelská služba neposkytuje úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. informace o dávkách sociální péče, možnostech výběru druhu sociálních služeb dle potřeb, formách další pomoci, návazných speciálních službách apod.)

Poradenství poskytuje sociální pracovník pečovatelské služby.

Stížnost, podnět, připomínka

Stížnost, podnět, připomínka je sdělení osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady nebo ho poškodila a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby může uživatel, zákonný zástupce, osoba blízká, fyzická nebo právnická osoba zastupující zájem uživatele apod. podat stížnost, připomínku nebo podnět. Pracovníky je takové sdělení chápáno jako výkon práva uživatele a považují ho za příležitost ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podání může být učiněno ústní, písemnou nebo anonymní formou. Lze oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s osobami pověřenými vyřizováním stížností.

Osoby pověřené vyřizováním stížností – ředitel Sociálních služeb města Jičína, vedoucí a sociální pracovník pečovatelské služby.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti jsou vyřizovány písemně.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Havlová Iveta, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel: +420 493 545 230

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420 221 922 664

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - vedoucí odboru sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 817 111

Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888