Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Posláním zařízení je poskytování nepřetržitých služeb formou pobytové služby osobám, kterým nelze zajistit celodenní péči v přirozeném prostředí. Jedná se o poskytování kvalitní a odborné služby kvalifikovaným personálem. Služba reaguje na měnící se životní situaci uživatelů tak, aby v co největší možné míře byla zachována důstojnost života a individuální potřeby i v závěrečné fázi života.

Komu je služba určena

Poskytované služby jsou určeny zejména seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Jedná se o osoby vyžadující celodenní péči, které z důvodu svého zdravotního stavu a  sociální situace mají sníženou schopnost osobní péče do té míry, že ani za pomoci jiných dostupných služeb nemohou setrvat ve  svém přirozeném prostředí. Tato služba je přednostně určena pro obyvatele s trvalým pobytem ve městě Jičín a následně pro obyvatele s trvalým pobytem spádových obcí PO3 Jičín.

Komu není služba určena

Do domova pro seniory nelze přijmout žadatele, jehož zdravotní stav vyžaduje léčení a trvalé odborné ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení a dále žadatele trpící těmito zdravotními obtížemi:

 • infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem onemocnění
 • psychózy a psychické poruchy, při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku a chování žadatele znemožňuje klidné soužití v kolektivu
 • chování osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Jaké služby poskytujeme

Ubytování

Domov pro seniory je samostatnou bezbariérovou 4 podlažní budovou, rozdělenou do tří oddělení A, B a C. Jednotlivá oddělení jsou propojena schodištěm a výtahem, ve kterém lze převést i lůžko. Pokoje jsou převážně dvoulůžkové (24 pokojů), dále jednolůžkové (10 pokojů) a 1 pokoj je třílůžkový. Jsou vybaveny potřebným nábytkem, polohovacími lůžky s antidekubitními matracemi. Součástí pokojů na oddělení B je předsíň a sociální zařízení se sprchovým koutem. Na oddělení A a C jsou pokoje vybaveny umyvadlem se zrcadlem bez sociálního zařízení. Uživatelé mají k dispozici na jednotlivých odděleních toalety, koupelnu s vanou a  sprchou, kuchyňku s lednicí a společenskou místnost s televizí. Všechny pokoje jsou vybaveny přípojkami na televizi a prostory jsou pokryté wifi signálem. Televize jsou umístěny ve společenských místnostech domova a na chodbě oddělení A. V prostorách mimo oddělení je umístěna místnost jídelny, kavárny, rehabilitace, pedikúry, kadeřnictví, kuřárny, knihovny a místnost zájmová. K dispozici je bezbariérový venkovní areál SSMJ. V ceně ubytování je zahrnuto topení, teplá a  studená voda, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení.

Stravování

V domově pro  seniory se poskytuje celodenní stravování: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře (při diabetické stravě je podávána ještě druhá večeře). Strava se připravuje ve vlastní kuchyni. Je upravována podle zdravotního stavu (celá, krájená, kašovitá, mix). Strava se servíruje v jídelně nebo se rozváží na  pokoje uživatelů. Teplé jídlo se na pokoje rozváží v menu-mobilech. Celodenně jsou k dispozici uživatelům nápoje v jídelně a na jednotlivých odděleních.

Úkony péče

Zdravotní a  ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě. Zdravotní péči vykonávají všeobecné sestry podle ordinace ošetřujícího lékaře (lékař v zařízení není přítomen). Do zařízení dochází dle potřeby a individuální dohody ošetřující i  odborní lékaři. Ošetřovatelskou péči poskytují pracovníci v sociálních službách. Je poskytována pomoc při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu (podávání jídla a pití, vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, přesun na lůžko nebo vozík, oblékání a svlékání, pomoc v prostorové orientaci, apod.) Uživatelé jsou podporováni v zachování vlastní soběstačnosti a  možnosti se sami rozhodovat v běžných záležitostech. Při péči je přihlíženo k individuálním potřebám každého uživatele. V rámci týmové spolupráce zajišťujeme kvalitní paliativní péči a doprovázení umírajícího. Zároveň s touto péči poskytujeme související podporu a potřebnou komunikaci osobám blízkým. Domov pro seniory je akreditovaným pracovištěm bazální stimulace, jejíž prvky využíváme při péči o  uživatele. Zaměstnanci domova pro  seniory nenosí pracovní oděv tzv. uniformy, ale chodí oblečeni v civilním oděvu, aby uživatelům domova co nejvíce přiblížili domácí prostředí.

Volnočasové aktivity

Každodenně probíhá aktivizace uživatelů v běžné péči založená na podpoře soběstačnosti a dále v komunikaci zaměřené na podpoře jejich orientace. V pracovní dny nabízíme našim uživatelům různé volnočasové aktivity. Patří mezi ně poslech hudby, zpívání písniček, předčítání z literárních děl, trénink paměti, činnosti podporující zachování jemné motoriky, posezení v kavárně, procházky a  jiné. Pravidelně pořádáme opékání a grilování, výlety, společenské a kulturní akce, vystoupení, návštěvy biografu. Uživatelům rovněž nabízíme možnost canisterapie. V domově jsou i domácí zvířata – kočka, morče, králík, akvária s rybičkami a s vodní želvou.

Rehabilitace

V pracovní dny rovněž uživatelům nabízíme pravidelné skupinové a dle potřeby i individuální rehabilitační cvičení s fyzioterapeutkou.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytují sociální pracovnice domova pro seniory. Schůzku se sociální pracovnicí je dobré domluvit předem na  telefonních číslech uvedených v kontaktech.

Uživatelům v domově pro seniory poskytují sociální pracovnice poradenství a pomoc v oblastech:

 • vyřizování sociálních dávek, příspěvku na péči a důchodu,
 • pomoc při zajišťování úhrady různých poplatků,
 • zprostředkování úředních záležitostí- změna trvalého pobytu, občanský průkaz, návštěva notáře, atd.
 • pomoc při zajištění potřebných pomůcek,
 • sociální poradenství v oblastech, ve kterých potřebuje uživatel poradit nebo hájit svá práva,
 • pomoc při zprostředkování volebního práva,
 • poradenství v oblastech návazných a speciálních služeb.

Zprostředkované služby

Do domova pro seniory dochází pravidelně kadeřnice a pedikérka. Služby si uživatelé hradí ze svých finančních prostředků.

V domově pro  seniory se konají mše římskokatolické a československé církve husitské.

Do zařízení dojíždí prodejci textilu a drobného zboží.

Uživatelé si mohou objednat pravidelnou donášku předplaceného tisku.

Jaké služby neposkytujeme

Domov pro seniory Jičín není zařízení se zvláštním režimem, budova domova je otevřená a jeho obyvatelé mohou samostatně opouštět zařízení dle svého přání, duševních a fyzických možností.

Pracovníci v denních službách poskytují péči současně více uživatelům najednou, nemohou být proto celý den nepřetržitě k dispozici pouze jednomu uživateli, nejedná se o takzvanou osobní asistenci. Služby jsou uživatelům poskytovány s ohledem na jejich zdravotní stav a s respektem k jejich schopnostem.

Pracovníci podporují a aktivizují uživatele v udržení si alespoň částečné soběstačnosti v jednotlivých oblastech péče o vlastní osobu. Pracovníci tzv. nepřepečovávají uživatelé, zvyšovali by tím jejich závislost na  péči.

I přes veškerou kvalitní a odbornou péči nemůžeme zcela vyloučit riziko pádu u uživatelů. Uživatel domova má právo na volný pohyb a přiměřené riziko. Pracovníci přizpůsobují péči uživatelům tak, aby předcházeli vzniku zvýšeného rizika pádů úpravou prostoru, nábytku, venkovních prostor, využitím pomůcek, opatřeními ochrany apod.

Domov pro seniory není schopen informovat všechny rodinné příslušníky a blízké našeho uživatele o  změnách zdravotního stavu a jiných vzniklých situacích (např. hospitalizace, úmrtí). Pracovníci vždy kontaktují s předem uděleným souhlasem uživatele osoby, které si uživatel sám určí. Rodinní příslušníci a blízcí uživatelů mají možnost kontaktovat naše pracovníky, kteří jim v rozsahu svých kompetencí sdělí potřebné informace.

Stížnosti

Pokud během poskytování služby budete mít pocit, že nejste s něčím spokojeni a žádáte prošetření a nápravu skutečnosti, ke které máte výhrady nebo vás poškodila, máte možnost vznést připomínku nebo podnět k této skutečnosti.

Stížnosti, připomínky a podněty jsou chápány jako výkon práva uživatele služby a jsou považovány za příležitost ke zvýšení kvality poskytované služby.

V případě podání stížnosti máte možnost oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s pověřenými osobami.

Pověřené osoby:

 • ředitel Sociálních služeb města Jičína,
 • vedoucí úseku péče o  klienty nebo vedoucí stravování,
 • sociální pracovnice domova pro seniory.

Stížnost můžete podat formou ústní, písemnou nebo anonymní. K podání stížnosti můžete využít i  označenou schránku umístěnou v přízemí budovy SSMJ - domova pro seniory.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně. U  anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě na nástěnce v přízemí budovy SSMJ - domova pro seniory v Jičíně, Hofmanova 574, ve vchodové hale.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Město Jičín – Ing. Havlová Iveta, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel: +420 493 545 230

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel. +420 221 922 664

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - vedoucí odboru sociálních věcí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, tel. +420 495 817 111

Veřejný ochránce práv – Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: +420 542 542 888