Informace pro zájemce - pečovatelská služba


Posláním Pečovatelské služby Sociálních služeb města Jičína je poskytovat uživatelům služby sociální péče v jejich přirozeném domácím prostředí a v zařízeních pečovatelské služby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu a domácnost, při zajištění stravy a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Služby jsou poskytovány celoročně v době od 7.00 do 20.00 hodin.

Kapacita pečovatelské služby je stanovena pro potřeby města Jičína a jeho spádových obcí.


Komu je služba určena

1. Uživatelé žijící ve vlastní domácnosti nebo domě s pečovatelskou službou, kteří mají z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění sníženou schopnost obstarat si základní životní potřeby v oblasti péče o svoji osobu a domácnost.

2. Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje k zabezpečení potřeb dítěte pomoc jiné osoby.


Komu službu neposkytujeme

Pečovatelská služba nezajišťuje:

1. komplexní péči uživatelům, jejichž situace vyžaduje pobyt ve zdravotnickém nebo pobytovém zařízení,

2. služby, které může zajistit pouze zdravotnický personál,

3. služby uživatelům, jejichž chování a agresivní projevy ohrožují zdraví a život zaměstnanců pečovatelské služby.


Poskytované služby

Rozsah základních činností poskytovaných pečovatelskou službou upravuje § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 6 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti poskytované pečovatelskou službou se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Uvedené úkony jsou poskytovány terénní a ambulantní formou ve vymezeném čase a rozsahu v domácím prostředí uživatelů nebo v zařízeních pečovatelské služby.

Ambulantní formou můžou být zajištěny úkony pomoc při osobní hygieně a základní péče o vlasy a nehty. Pro zajištění těchto úkonů jsou k dispozici tzv. střediska osobní hygieny, která jsou k tomu uzpůsobena a plně vybavena.

Pomoc a podpora je uživatelům poskytována individuálně dle potřeb, zachovaných schopností, zvyklostí a zájmů uživatele.

Pečovatelská služba neposkytuje úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál.


Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. informace o dávkách sociální péče, možnostech výběru druhu sociálních služeb dle potřeb, formách další pomoci, návazných speciálních službách apod.)

Poradenství poskytuje sociální pracovník pečovatelské služby.


Stížnost, podnět, připomínka

Stížnost, podnět, připomínka je sdělení osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady nebo ho poškodila a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.

V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby může uživatel, zákonný zástupce, osoba blízká, fyzická nebo právnická osoba zastupující zájem uživatele apod. podat stížnost, připomínku nebo podnět. Pracovníky je takové sdělení chápáno jako výkon práva uživatele a považují ho za příležitost ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podání může být učiněno ústní, písemnou nebo anonymní formou. Lze oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s osobami pověřenými vyřizováním stížností.

Osoby pověřené vyřizováním stížností – ředitel Sociálních služeb města Jičína, vedoucí a sociální pracovník pečovatelské služby.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti jsou vyřizovány písemně.

V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu, např.:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.