Informace pro zájemce - denní stacionář Domovinka


Posláním denního stacionáře Domovinka Sociálních služeb města Jičína je poskytovat služby uživatelům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení v době, kdy o ně v domácím prostředí nemohou pečovat jiné osoby. Jedná se o služby pomáhající uživatelům při péči o vlastní osobu, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

Služby jsou poskytovány celoročně v pracovních dnech v době od 7.30 do 16.30 hodin.

Kapacita denního stacionáře Domovinka je 20 osob a je stanovena pro potřeby města Jičína a jeho spádových obcí.KOMU JE SLUŽBA URČENA

Cílovou skupinou uživatelů jsou zejména senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem k jejich věku nebo zdravotnímu postižení potřebují po určitou část dne pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou nelze v domácnosti zajistit prostřednictvím jiné dostupné služby.KOMU SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

  Denní stacionář Domovinka nezajišťuje komplexní péči osobám, jejichž situace vyžaduje pobyt v zdravotnickém nebo pobytovém zařízení a úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál. Dále nezajišťuje služby osobám trpícím těmito zdravotními postiženími:

    V  Denním stacionáři Domovinka nemůžeme poskytovat službu uživatelům, kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují péči na uzavřeném oddělení.


     Prostory denního stacionáře Domovinka

     Služby jsou poskytovány v ulici Sokolovská 237 a v ulici Butovská 592 v Jičíně.


     Denní stacionář Domovinka - pracoviště Sokolovská 237, Jičín


     Denní stacionář Domovinka - pracoviště Butovská 592, Jičín


     JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

     Rozsah základních činností poskytovaných denním stacionářem Domovinka upravuje § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jednotlivé úkony jsou vymezeny v § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

     Základní činnosti poskytované v denním stacionáři se zajišťují v rozsahu těchto úkonů

     1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

     pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pit


      2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

        pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC

        3. Poskytnutí stravy

        zajištění a podání oběda připraveného v kuchyni domova pro seniory SSMJ s možností výběru běžné stravy, diabetické nebo šetřící diety – zajištění pitného režimu


        4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

         pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností


         5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

          pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


          6. Sociálně terapeutické činnosti

           socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování oso


           7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

            pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů


            Pomoc a podpora je uživatelům poskytována individuálně dle potřeb, zachovaných schopností, zvyklostí a zájmů uživatele.


            Základní sociální poradenství

            Základní sociální poradenství poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (informace o dávkách sociální péče, možnostech výběru druhu sociálních služeb dle potřeb, formách další pomoci, návazných speciálních službách, apod.)

            Poradenství poskytuje sociální pracovník denního stacionáře Domovinka.            JAKÉ SLUŽBY NEPOSKYTUJEME

            Neposkytujeme úkony, které může zajistit pouze zdravotnický personál.

            Pracovníci poskytuji v průběhu pobytu uživatele v denním stacionáři péči i dalším uživatelům, nemohou se nepřetržitě věnovat pouze jednomu uživateli, nejedná se o takzvanou osobní asistenci.

            Uživatel denního stacionáře má právo na volný pohyb a přiměřené riziko.


             STÍŽNOSTI, PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY

             Stížnost, podnět, připomínka je sdělení osoby, v němž žádá prošetření nebo nápravu skutečnosti, ke které má výhrady nebo ho poškodila a kterou nemůže řešit vlastními prostředky.

             V případě nespokojenosti s kvalitou nebo způsobem poskytování služby může uživatel, zákonný zástupce, osoba blízká, fyzická nebo právnická osoba zastupující zájem uživatele apod. podat stížnost, připomínku nebo podnět. Pracovníky je takové sdělení chápáno jako výkon práva uživatele a považují ho za příležitost ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.

             Podání může být učiněno ústní, písemnou nebo anonymní formou. Lze oslovit každého zaměstnance Sociálních služeb města Jičína, který zprostředkuje kontakt s osobami pověřenými vyřizováním stížností.

             Osoby pověřené vyřizováním stížností – ředitel Sociálních služeb města Jičína, vedoucí a sociální pracovník denního stacionáře Domovinka.

             Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení.

             Stížnosti jsou vyřizovány písemně. U  anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě na nástěnkách v prostorách denního stacionáře Domovinka v Jičíně, Sokolovská 237a Butovská 592.

             V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu, např.:


             Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.